معنی فارسی کلمه actresses

بازیگران

کاربرد actresses در جمله

1. definitely the politicians and also some actors and actresses are very famous

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.