معنی فارسی کلمه actors

بازیگران

کاربرد actors در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.