معنی فارسی کلمه activates

فعال

کاربرد activates در جمله

1. And the last component is a wearable sleeve which has up to 160 electrodes , which activates

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.