معنی فارسی کلمه activated

فعال

کاربرد activated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.