معنی فارسی کلمه acrylic

ماوراء بنفش-fa

کاربرد acrylic در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.