معنی فارسی کلمه acronyms

کلمات اختصاری

کاربرد acronyms در جمله

1. not do . All right ? Don't use abbreviations , or acronyms , or short forms of names of organizations

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.