معنی فارسی کلمه acrobatic

اکروبات

کاربرد acrobatic در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.