معنی فارسی کلمه acres

هکتار

کاربرد acres در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.