معنی فارسی کلمه acquisitions

خرید

کاربرد acquisitions در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.