معنی فارسی کلمه acquired

فرا گرفته، مکتسب، اکتسابی

کاربرد acquired در جمله

1. the widow acquired 40 000 books and oversaw every last detail

2. . . . acquired it ages ago , just in case .

3. But you've acquired something that's more danger than protection .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.