معنی فارسی کلمه acquainted

بلد، شناسا

کاربرد acquainted در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.