معنی فارسی کلمه acknowledgement

اذعان، اعتراف

کاربرد acknowledgement در جمله

1. He bowed his bandaged head quite politely in acknowledgement of her explanation .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.