معنی فارسی کلمه acids

اسیدهای

کاربرد acids در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.