معنی فارسی کلمه aching

درد

کاربرد aching در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.