معنی فارسی کلمه achieving

دستیابی به

کاربرد achieving در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.