معنی فارسی کلمه achievements

دستاوردهای

کاربرد achievements در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.