معنی فارسی کلمه aches

درد

کاربرد aches در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.