معنی فارسی کلمه acetone

(ش‌.) استون‌ بفرمول‌ 3HCOC3HC.

کاربرد acetone در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.