معنی فارسی کلمه accumulating

احتکاری

کاربرد accumulating در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.