معنی فارسی کلمه accumulated

انباشته

کاربرد accumulated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.