معنی فارسی کلمه accredited

معتبر

کاربرد accredited در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.