معنی فارسی کلمه accomplishments

کمالات

کاربرد accomplishments در جمله

1. But a lot of the times people forget their accomplishments and the things they're actually

2. experiences you had there , and they also talk about your accomplishments , your successes .

3. So , I explained a lot about what accomplishments were in my previous video ,

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.