معنی فارسی کلمه acclimatised

هم هوایی

کاربرد acclimatised در جمله

1. His hands couldn't have shaken at all , so clearly he's acclimatised to violence .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.