معنی فارسی کلمه acclaimed

تحسین

کاربرد acclaimed در جمله