کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accidents

2. chance event
معنی کلمه

4. fatalities
معنی کلمه

5. collisions
معنی کلمه

7. incidents
معنی کلمه

9. tragedies
معنی کلمه

11. injuries
معنی کلمه

12. disasters
معنی کلمه

13. occurrences
معنی کلمه

14. incident
معنی کلمه

15. emergencies
معنی کلمه

16. catastrophes
معنی کلمه

19. occurrence
معنی کلمه

20. calamities
معنی کلمه

21. casualties
معنی کلمه

22. accidental
معنی کلمه

24. instances
معنی کلمه

26. misfortunes
معنی کلمه

28. blunders
معنی کلمه

29. casualty
معنی کلمه

32. accidentally
معنی کلمه

33. investigations
معنی کلمه

34. contingencies
معنی کلمه

35. unforeseen
معنی کلمه

40. contingency
معنی کلمه

41. compensation
معنی کلمه

42. unexpectedly
معنی کلمه

43. features
معنی کلمه

44. incidences
معنی کلمه

45. rollovers
معنی کلمه

47. drownings
معنی کلمه

49. suicides
معنی کلمه

50. mortalities
معنی کلمه

52. roadways
معنی کلمه

56. malfunctions
معنی کلمه

57. derailment
معنی کلمه

58. breakdowns
معنی کلمه

59. larcenies
معنی کلمه

60. motorcyclists
معنی کلمه

61. shootings
معنی کلمه

62. seatbelts
معنی کلمه

64. overdoses
معنی کلمه

65. highways
معنی کلمه

66. pedestrians
معنی کلمه

69. illnesses
معنی کلمه

71. snakebites
معنی کلمه

72. explosions
معنی کلمه

73. inattentiveness
معنی کلمه

74. citations
معنی کلمه

75. sicknesses
معنی کلمه

77. negligence
معنی کلمه

78. spillage
معنی کلمه

80. burglaries
معنی کلمه

81. motorists
معنی کلمه

82. speeding
معنی کلمه

83. earthquakes
معنی کلمه

84. overloading
معنی کلمه

85. electrocution
معنی کلمه

87. crossings
معنی کلمه

88. intersections
معنی کلمه

90. assaults
معنی کلمه

91. jackknifing
معنی کلمه

92. vehicular
معنی کلمه

93. seatbelt
معنی کلمه

94. landslides
معنی کلمه

95. potholes
معنی کلمه

96. infections
معنی کلمه

97. outbreaks
معنی کلمه

98. interstates
معنی کلمه

99. robberies
معنی کلمه

100. bankruptcies
معنی کلمه

معنی  accidents به فارسی