معنی فارسی کلمه accidents

سوانح، عوارض، حوادث

کاربرد accidents در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.