معنی فارسی کلمه accessed

دیده

کاربرد accessed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.