کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accepts

9. take over
معنی کلمه

12. receives
معنی کلمه

13. welcomes
معنی کلمه

14. endorses
معنی کلمه

15. recognizes
معنی کلمه

16. embraces
معنی کلمه

17. acknowledges
معنی کلمه

19. approves
معنی کلمه

20. considers
معنی کلمه

21. supports
معنی کلمه

23. concedes
معنی کلمه

25. subscribes
معنی کلمه

27. tolerates
معنی کلمه

32. believes
معنی کلمه

36. accommodates
معنی کلمه

38. acceptance
معنی کلمه

42. acceptable
معنی کلمه

43. authorizes
معنی کلمه

45. receiving
معنی کلمه

48. supported
معنی کلمه

52. consents
معنی کلمه

53. acceptances
معنی کلمه

55. subscribed
معنی کلمه

56. consensus
معنی کلمه

58. recognises
معنی کلمه

61. withdraws
معنی کلمه

62. abandons
معنی کلمه

66. dismisses
معنی کلمه

68. disregards
معنی کلمه

70. realizes
معنی کلمه

76. denounces
معنی کلمه

79. solicits
معنی کلمه

84. capitulates
معنی کلمه

85. acquiesces
معنی کلمه

89. apologizes
معنی کلمه

92. understands
معنی کلمه

93. rescinds
معنی کلمه

94. ratifies
معنی کلمه

96. disagrees
معنی کلمه

97. rethinks
معنی کلمه

98. responds
معنی کلمه

100. collects
معنی کلمه

معنی  accepts به فارسی