معنی فارسی کلمه accepting

پذیرا

کاربرد accepting در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.