کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accepting

1. acceptive
معنی کلمه

2. receiving
معنی کلمه

3. acknowledging
معنی کلمه

4. approving
معنی کلمه

5. embracing
معنی کلمه

6. admitting
معنی کلمه

7. endorsing
معنی کلمه

8. recognizing
معنی کلمه

10. agreeing
معنی کلمه

11. acquiescing
معنی کلمه

12. received
معنی کلمه

13. acceptance
معنی کلمه

14. adopting
معنی کلمه

17. accommodating
معنی کلمه

18. refusing
معنی کلمه

19. welcoming
معنی کلمه

20. receptive
معنی کلمه

21. embraced
معنی کلمه

22. assuming
معنی کلمه

23. recognize
معنی کلمه

24. countenancing
معنی کلمه

27. recipient
معنی کلمه

28. admission
معنی کلمه

29. conceding
معنی کلمه

30. allowing
معنی کلمه

31. incorporating
معنی کلمه

32. tolerant
معنی کلمه

33. consenting
معنی کلمه

36. acceptable
معنی کلمه

37. undergoing
معنی کلمه

38. unacceptable
معنی کلمه

41. approval
معنی کلمه

42. admissibility
معنی کلمه

43. admissible
معنی کلمه

44. acceptability
معنی کلمه

45. authorising
معنی کلمه

47. legitimising
معنی کلمه

48. recognising
معنی کلمه

49. rejecting
معنی کلمه

50. soliciting
معنی کلمه

51. submitting
معنی کلمه

52. awarding
معنی کلمه

54. applying
معنی کلمه

55. withdrawing
معنی کلمه

56. granting
معنی کلمه

57. obtaining
معنی کلمه

58. bestowing
معنی کلمه

61. revoking
معنی کلمه

62. rescinding
معنی کلمه

63. forfeiting
معنی کلمه

66. requesting
معنی کلمه

67. presenting
معنی کلمه

68. transferring
معنی کلمه

69. offering
معنی کلمه

71. reapplying
معنی کلمه

73. abandoning
معنی کلمه

74. collecting
معنی کلمه

76. depositing
معنی کلمه

79. dismissing
معنی کلمه

80. rebuffing
معنی کلمه

81. reconsidering
معنی کلمه

83. absolving
معنی کلمه

84. distributing
معنی کلمه

85. pocketing
معنی کلمه

87. relinquishing
معنی کلمه

88. spurning
معنی کلمه

89. deferring
معنی کلمه

90. repudiating
معنی کلمه

91. recommending
معنی کلمه

92. forwarding
معنی کلمه

93. disclosing
معنی کلمه

94. extorting
معنی کلمه

95. acceding
معنی کلمه

96. inviting
معنی کلمه

97. retracting
معنی کلمه

98. enrolling
معنی کلمه

99. lavishing
معنی کلمه

100. renouncing
معنی کلمه

معنی  accepting به فارسی