معنی فارسی کلمه accepting

پذیرا

کاربرد accepting در جمله