معنی فارسی کلمه accelerating

شتاب

کاربرد accelerating در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.