کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accelerating

3. acceleration
معنی کلمه

4. quickening
معنی کلمه

5. increasing
معنی کلمه

6. expediting
معنی کلمه

7. hastening
معنی کلمه

8. deceleration
معنی کلمه

9. intensifying
معنی کلمه

11. advancing
معنی کلمه

12. facilitating
معنی کلمه

13. furthering
معنی کلمه

14. enhancing
معنی کلمه

15. boosting
معنی کلمه

16. speeding
معنی کلمه

17. streamlining
معنی کلمه

18. propelling
معنی کلمه

20. increased
معنی کلمه

23. fostering
معنی کلمه

25. increase
معنی کلمه

26. expedite
معنی کلمه

28. expedited
معنی کلمه

29. facilitate
معنی کلمه

30. throttling
معنی کلمه

31. promoting
معنی کلمه

32. accelerator
معنی کلمه

35. expeditious
معنی کلمه

39. throttle
معنی کلمه

41. rashness
معنی کلمه

42. promotion
معنی کلمه

44. expedition
معنی کلمه

45. catalysing
معنی کلمه

46. fast-paced
معنی کلمه

47. fast-track
معنی کلمه

48. fast-tracked
معنی کلمه

49. fast-tracking
معنی کلمه

51. stepped-up
معنی کلمه

53. decelerating
معنی کلمه

54. expanding
معنی کلمه

55. spurring
معنی کلمه

56. decreasing
معنی کلمه

57. improving
معنی کلمه

58. broadening
معنی کلمه

59. optimizing
معنی کلمه

60. moderating
معنی کلمه

61. initiating
معنی کلمه

62. stalling
معنی کلمه

63. reducing
معنی کلمه

65. shrinking
معنی کلمه

67. impeding
معنی کلمه

69. continuing
معنی کلمه

70. weakening
معنی کلمه

71. flattening
معنی کلمه

72. strengthening
معنی کلمه

73. lowering
معنی کلمه

74. delaying
معنی کلمه

75. diminishing
معنی کلمه

76. maximizing
معنی کلمه

77. reversing
معنی کلمه

78. leveraging
معنی کلمه

79. stabilizing
معنی کلمه

80. stagnating
معنی کلمه

81. doubling
معنی کلمه

83. slackening
معنی کلمه

84. retarding
معنی کلمه

85. developing
معنی کلمه

86. refocusing
معنی کلمه

87. innovating
معنی کلمه

88. plateauing
معنی کلمه

89. escalating
معنی کلمه

91. progressing
معنی کلمه

92. catalyzing
معنی کلمه

93. shifting
معنی کلمه

94. deepening
معنی کلمه

95. occurring
معنی کلمه

97. augmenting
معنی کلمه

98. obsoleting
معنی کلمه

100. tapering
معنی کلمه

معنی  accelerating به فارسی