کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accelerates

6. streamlines
معنی کلمه

7. expedites
معنی کلمه

10. expediting
معنی کلمه

13. expedite
معنی کلمه

15. increases
معنی کلمه

18. improves
معنی کلمه

21. strengthens
معنی کلمه

23. facilitates
معنی کلمه

24. shortens
معنی کلمه

27. optimizes
معنی کلمه

28. simplifies
معنی کلمه

30. flattens
معنی کلمه

31. broadens
معنی کلمه

34. diminishes
معنی کلمه

35. furthers
معنی کلمه

36. stimulates
معنی کلمه

40. stabilizes
معنی کلمه

43. lengthens
معنی کلمه

44. amplifies
معنی کلمه

46. initiates
معنی کلمه

47. inhibits
معنی کلمه

48. augments
معنی کلمه

49. intensifies
معنی کلمه

54. sharpens
معنی کلمه

56. curtails
معنی کلمه

57. transforms
معنی کلمه

58. prolongs
معنی کلمه

60. catalyzes
معنی کلمه

61. overtakes
معنی کلمه

62. mitigates
معنی کلمه

65. disrupts
معنی کلمه

66. leverages
معنی کلمه

68. enlarges
معنی کلمه

69. complicates
معنی کلمه

70. plummets
معنی کلمه

72. slackens
معنی کلمه

73. destroys
معنی کلمه

74. develops
معنی کلمه

75. completes
معنی کلمه

80. depletes
معنی کلمه

81. minimizes
معنی کلمه

82. modifies
معنی کلمه

83. explodes
معنی کلمه

85. elevates
معنی کلمه

86. multiplies
معنی کلمه

87. solidifies
معنی کلمه

88. precedes
معنی کلمه

89. depresses
معنی کلمه

91. sustains
معنی کلمه

92. heightens
معنی کلمه

93. counteracts
معنی کلمه

94. integrates
معنی کلمه

95. contributes
معنی کلمه

96. reshapes
معنی کلمه

98. dissipates
معنی کلمه

100. hardens
معنی کلمه

معنی  accelerates به فارسی