معنی فارسی کلمه accelerates

شتاب

کاربرد accelerates در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.