معنی فارسی کلمه accelerated

شتاب

کاربرد accelerated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.