معنی فارسی کلمه academically

آکادمیک

کاربرد academically در جمله