کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با academia

2. academics
معنی کلمه

5. universities
معنی کلمه

6. scholarly
معنی کلمه

7. university
معنی کلمه

8. academician
معنی کلمه

9. education
معنی کلمه

11. teaching
معنی کلمه

15. academie
معنی کلمه

16. académie
معنی کلمه

18. professoriate
معنی کلمه

21. interdisciplinary
معنی کلمه

22. postgraduate
معنی کلمه

23. journalism
معنی کلمه

24. undergraduate
معنی کلمه

25. scientific
معنی کلمه

26. ivory tower
معنی کلمه

27. technologists
معنی کلمه

28. academian
معنی کلمه

29. akademeia
معنی کلمه

30. academist
معنی کلمه

31. professorate
معنی کلمه

32. disciplines
معنی کلمه

33. humanities
معنی کلمه

34. professors
معنی کلمه

35. academicianship
معنی کلمه

36. thinkers
معنی کلمه

37. nobel laureate
معنی کلمه

38. technocracy
معنی کلمه

39. professions
معنی کلمه

40. innovators
معنی کلمه

41. intellectuals
معنی کلمه

42. librarianship
معنی کلمه

43. biomedical
معنی کلمه

44. gerontological
معنی کلمه

45. grantsmanship
معنی کلمه

46. dianoialogy
معنی کلمه

47. biomathematics
معنی کلمه

48. populariser
معنی کلمه

49. humanists
معنی کلمه

50. lit crit
معنی کلمه

51. computational linguistics
معنی کلمه

52. intelligentsia
معنی کلمه

53. careerist
معنی کلمه

54. practitioners
معنی کلمه

55. academic department
معنی کلمه

56. neuropharmacology
معنی کلمه

57. diplomatic corps
معنی کلمه

58. meritocracies
معنی کلمه

59. parapsychological
معنی کلمه

61. metaphysicians
معنی کلمه

64. groupthink
معنی کلمه

65. futurology
معنی کلمه

66. transcultural
معنی کلمه

67. biomedicine
معنی کلمه

68. institutes
معنی کلمه

69. echelons
معنی کلمه

70. credentialism
معنی کلمه

71. talcott parsons
معنی کلمه

72. deconstructionism
معنی کلمه

73. sociobiology
معنی کلمه

74. discourse
معنی کلمه

75. postmodernist
معنی کلمه

76. politics
معنی کلمه

77. educators
معنی کلمه

79. theorists
معنی کلمه

80. bioscience
معنی کلمه

81. eggheads
معنی کلمه

83. sociologists
معنی کلمه

84. doctorates
معنی کلمه

85. intellectualism
معنی کلمه

86. philosophers
معنی کلمه

88. noosphere
معنی کلمه

89. museology
معنی کلمه

90. stateswomen
معنی کلمه

91. academical
معنی کلمه

92. library science
معنی کلمه

93. sinology
معنی کلمه

94. philanthropy
معنی کلمه

95. subfield
معنی کلمه

96. professionals
معنی کلمه

97. visionaries
معنی کلمه

98. freudian psychology
معنی کلمه

99. mathematicians
معنی کلمه

معنی  academia به فارسی