معنی فارسی کلمه academia

انجمن دانش

کاربرد academia در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.