کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با abutments

3. bridgework
معنی کلمه

5. falsework
معنی کلمه

6. substructure
معنی کلمه

7. bulkheads
معنی کلمه

10. caissons
معنی کلمه

13. truss bridge
معنی کلمه

14. revetments
معنی کلمه

16. crossbeams
معنی کلمه

18. partial denture
معنی کلمه

19. zirconia
معنی کلمه

21. subgrade
معنی کلمه

22. understructure
معنی کلمه

23. headrace
معنی کلمه

24. footings
معنی کلمه

25. bullnose
معنی کلمه

27. stonework
معنی کلمه

28. flashings
معنی کلمه

30. brickwork
معنی کلمه

31. prestressed concrete
معنی کلمه

32. balusters
معنی کلمه

34. steelwork
معنی کلمه

39. cofferdam
معنی کلمه

42. underdrain
معنی کلمه

43. pilasters
معنی کلمه

45. subfloor
معنی کلمه

47. prestressed
معنی کلمه

48. acetabulum
معنی کلمه

49. bascule bridge
معنی کلمه

50. spalling
معنی کلمه

51. balustrade
معنی کلمه

53. bailey bridge
معنی کلمه

55. retaining wall
معنی کلمه

56. epoxy glue
معنی کلمه

60. formwork
معنی کلمه

61. mandrels
معنی کلمه

62. precast concrete
معنی کلمه

64. stiffeners
معنی کلمه

65. crosspieces
معنی کلمه

66. zygomatic arch
معنی کلمه

67. reinforced concrete
معنی کلمه

68. superstructure
معنی کلمه

69. sluiceway
معنی کلمه

70. coronary sinus
معنی کلمه

72. railings
معنی کلمه

73. millrace
معنی کلمه

74. moldings
معنی کلمه

77. trestle bridge
معنی کلمه

78. restorations
معنی کلمه

79. viaducts
معنی کلمه

81. tesserae
معنی کلمه

83. spandrels
معنی کلمه

85. scagliola
معنی کلمه

86. clarifiers
معنی کلمه

87. condyles
معنی کلمه

88. countersunk
معنی کلمه

95. repaving
معنی کلمه

98. floor joist
معنی کلمه

99. radiolucent
معنی کلمه

100. corrugation
معنی کلمه

معنی  abutments به فارسی