معنی فارسی کلمه abutments

اباتمنتهای

کاربرد abutments در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.