معنی فارسی کلمه absorbers

جذب

کاربرد absorbers در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.