معنی فارسی کلمه absorber

آشامنده

کاربرد absorber در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.