کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با ablutions

4. washbasins
معنی کلمه

5. lavatories
معنی کلمه

14. prayer rug
معنی کلمه

21. toilette
معنی کلمه

22. phylacteries
معنی کلمه

24. washroom
معنی کلمه

26. footbath
معنی کلمه

28. incantations
معنی کلمه

29. oblations
معنی کلمه

30. lavatory
معنی کلمه

32. guardroom
معنی کلمه

34. bedchamber
معنی کلمه

39. caravanserai
معنی کلمه

41. verandah
معنی کلمه

49. invocatory
معنی کلمه

55. shampooing
معنی کلمه

56. constitutionals
معنی کلمه

58. bathroom
معنی کلمه

59. berachah
معنی کلمه

62. supplication
معنی کلمه

65. haftarah
معنی کلمه

69. palanquin
معنی کلمه

70. dervishes
معنی کلمه

71. calisthenics
معنی کلمه

72. ballcock
معنی کلمه

73. scrubbing brush
معنی کلمه

74. austerities
معنی کلمه

75. hosepipes
معنی کلمه

76. sabbaths
معنی کلمه

78. granth sahib
معنی کلمه

80. callisthenics
معنی کلمه

82. sitz bath
معنی کلمه

83. evensong
معنی کلمه

84. retching
معنی کلمه

85. headstands
معنی کلمه

86. blessed sacrament
معنی کلمه

87. penances
معنی کلمه

89. ascetics
معنی کلمه

93. sentry duty
معنی کلمه

97. washhouse
معنی کلمه

98. premisses
معنی کلمه

100. handwash
معنی کلمه

معنی  ablutions به فارسی