معنی فارسی کلمه abbreviations

اختصارات

کاربرد abbreviations در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.