معنی فارسی کلمه abbreviations

اختصارات

کاربرد abbreviations در جمله

صفات مرتبط با abbreviations

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با abbreviations

4. terminology
معنی کلمه

6. paragraphs
معنی کلمه

9. introduction
معنی کلمه

11. contents
معنی کلمه

13. initialisms
معنی کلمه

14. shortcuts
معنی کلمه

15. shorthand
معنی کلمه

17. spellings
معنی کلمه

19. punctuation
معنی کلمه

20. apostrophes
معنی کلمه

22. katakana
معنی کلمه

23. cognates
معنی کلمه

24. conjugations
معنی کلمه

25. prepositions
معنی کلمه

26. homonyms
معنی کلمه

27. mnemonics
معنی کلمه

28. misspellings
معنی کلمه

29. diacritics
معنی کلمه

30. roman alphabet
معنی کلمه

32. alphabets
معنی کلمه

33. lexicons
معنی کلمه

35. pronunciations
معنی کلمه

36. loanwords
معنی کلمه

41. proper noun
معنی کلمه

43. synonyms
معنی کلمه

44. international phonetic alphabet
معنی کلمه

45. ampersands
معنی کلمه

48. glossary
معنی کلمه

50. hiragana
معنی کلمه

51. split infinitive
معنی کلمه

52. homophones
معنی کلمه

54. dictionaries
معنی کلمه

55. emoticons
معنی کلمه

57. honorifics
معنی کلمه

58. colloquialisms
معنی کلمه

59. orthography
معنی کلمه

60. spellchecker
معنی کلمه

61. pronounciation
معنی کلمه

62. initialism
معنی کلمه

63. nomenclatures
معنی کلمه

64. etymologies
معنی کلمه

70. latin alphabet
معنی کلمه

71. transliteration
معنی کلمه

72. mispronunciations
معنی کلمه

73. past participle
معنی کلمه

74. neologisms
معنی کلمه

75. terminologies
معنی کلمه

77. uppercase
معنی کلمه

79. autocorrect
معنی کلمه

80. consonants
معنی کلمه

81. meanings
معنی کلمه

82. ideograms
معنی کلمه

85. definitions
معنی کلمه

87. diminutives
معنی کلمه

88. onomatopoeia
معنی کلمه

89. transitive verb
معنی کلمه

90. vocabulary
معنی کلمه

91. cyrillic alphabet
معنی کلمه

92. syllables
معنی کلمه

93. semicolon
معنی کلمه

94. descriptive adjective
معنی کلمه

96. prepositional phrase
معنی کلمه

99. antidisestablishmentarianism
معنی کلمه

100. palindromes
معنی کلمه

معنی  abbreviations به فارسی