معنی فارسی کلمه abbreviated

به صورت مختصر

کاربرد abbreviated در جمله

1. full form with no abbreviation , you can have it abbreviated , contracted with "could've" ,

2. it ? " you might hear it abbreviated to "innit" . "It's hot . . . It's hot today , innit ? It's hot

3. abbreviated version that just means

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.