کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با abbreviated

1. shortened
معنی کلمه

2. truncated
معنی کلمه

5. condensed
معنی کلمه

10. summarized
معنی کلمه

12. abstract
معنی کلمه

13. streamlined
معنی کلمه

15. curtailed
معنی کلمه

19. accelerated
معنی کلمه

20. abstracts
معنی کلمه

21. compendium
معنی کلمه

22. synthesis
معنی کلمه

24. narrowed
معنی کلمه

27. fast-track
معنی کلمه

29. unilluminating
معنی کلمه

30. overlong
معنی کلمه

31. uninspiring
معنی کلمه

32. eventful
معنی کلمه

35. uneventful
معنی کلمه

36. anticlimactic
معنی کلمه

37. prefatory
معنی کلمه

39. alphabetical
معنی کلمه

40. unmemorable
معنی کلمه

41. digressive
معنی کلمه

43. alternate
معنی کلمه

44. perfunctory
معنی کلمه

45. longwinded
معنی کلمه

46. expository
معنی کلمه

47. attributive
معنی کلمه

49. acrostic
معنی کلمه

50. extemporaneous
معنی کلمه

51. inelegant
معنی کلمه

52. inauspicious
معنی کلمه

53. explanatory
معنی کلمه

54. hourlong
معنی کلمه

55. unremarkable
معنی کلمه

56. atypical
معنی کلمه

57. unimpressive
معنی کلمه

58. overused
معنی کلمه

60. forgettable
معنی کلمه

61. soporific
معنی کلمه

62. scattershot
معنی کلمه

64. infelicitous
معنی کلمه

65. unfamiliar
معنی کلمه

66. impromptu
معنی کلمه

67. unenlightening
معنی کلمه

69. elongated
معنی کلمه

70. interminable
معنی کلمه

71. descriptive
معنی کلمه

72. uninspired
معنی کلمه

73. slapdash
معنی کلمه

74. adverbial
معنی کلمه

75. shorthand
معنی کلمه

77. foreshortened
معنی کلمه

78. eventless
معنی کلمه

79. extended
معنی کلمه

80. alphabetic
معنی کلمه

82. misspelled
معنی کلمه

83. unsatisfying
معنی کلمه

84. syllabic
معنی کلمه

85. confusing
معنی کلمه

86. ambiguous
معنی کلمه

88. overfamiliar
معنی کلمه

89. innocuous
معنی کلمه

90. inconsistent
معنی کلمه

92. comprehendible
معنی کلمه

93. exclamatory
معنی کلمه

94. unedited
معنی کلمه

96. asterisked
معنی کلمه

97. desultory
معنی کلمه

98. undistinguished
معنی کلمه

99. convoluted
معنی کلمه

100. lackluster
معنی کلمه

معنی  abbreviated به فارسی