معنی فارسی کلمه abandons:

رها

کاربرد abandons در جمله:

1. Nada says 'I think Jamie should follow his dream , because if he abandons his dream for her , Carolina will spend her life listening to him whine about what he could have done without her' .

صفات مرتبط با abandons:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با abandons:

6. wantonness
معنی کلمه

10. wildness
معنی کلمه

11. unconstraint
معنی کلمه

15. renounces
معنی کلمه

16. relinquishes
معنی کلمه

18. surrenders
معنی کلمه

19. evacuates
معنی کلمه

22. retracts
معنی کلمه

28. surrender
معنی کلمه

29. disclaims
معنی کلمه

30. forfeits
معنی کلمه

32. foregoes
معنی کلمه

34. forsakes
معنی کلمه

36. rethinks
معنی کلمه

37. withdraws
معنی کلمه

39. scuttles
معنی کلمه

44. succumbs
معنی کلمه

45. relocates
معنی کلمه

47. disappears
معنی کلمه

48. capitulates
معنی کلمه

51. vanishes
معنی کلمه

55. acquiesces
معنی کلمه

56. jettisons
معنی کلمه

57. persuades
معنی کلمه

59. postpones
معنی کلمه

62. declares
معنی کلمه

63. banishes
معنی کلمه

65. abdicates
معنی کلمه

66. sabotages
معنی کلمه

68. subverts
معنی کلمه

72. disregards
معنی کلمه

73. discontinues
معنی کلمه

79. denounces
معنی کلمه

81. terminates
معنی کلمه

82. embraces
معنی کلمه

84. demolishes
معنی کلمه

85. bulldozes
معنی کلمه

89. pretends
معنی کلمه

92. convinces
معنی کلمه

95. overtakes
معنی کلمه

97. dismisses
معنی کلمه

98. resurrects
معنی کلمه

100. eschews
معنی کلمه

معنی  abandons به فارسی