معنی فارسی کلمه abandoned

رها

کاربرد abandoned در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.