معنی فارسی کلمه Asteroid

ستارك‌، سیارك‌، خرده‌ سیاره‌، (درجمع‌) نوعی‌ اتشبازی‌ كه‌، شكل‌ ستاره‌ دارد، شبیه‌ ستاره‌، ستاره‌ مانند، ستاره‌ای‌،، سیارات‌ صغار مابین‌ مریخ‌ و مشتری‌، شهاب‌ اسمانی‌.

کاربرد Asteroid در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.