معنی فارسی کلمه Assured

خاط‌رجمع‌، مط‌مئن‌، امن‌، محفوظ‌، جسور، مغرور، بیمه‌ شده‌،، محرم‌.

کاربرد Assured در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.