معنی فارسی کلمه Assure

اط‌مینان‌ دادن‌، بیمه‌ كردن‌، مجاب‌ كردن‌.

کاربرد Assure در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.