معنی فارسی کلمه Assume

بخود گرفتن‌، بخود بستن‌، وانمود كردن‌، تظ‌اهر كردن‌،، تقلید كردن‌، فرض‌ كردن‌، پنداشتن‌، بعهده‌ گرفتن‌، تقبل‌، كردن‌، انگاشتن‌.، فرض‌ كردن‌، پنداشتن‌، گرفتن‌.

کاربرد Assume در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.