معنی فارسی کلمه Assortment

ترتیب‌، مجموعه‌، دسته‌، دسته‌ بندی‌، ط‌بقه‌ بندی‌.

کاربرد Assortment در جمله

1. and has a great Assortment of shops , bars and restaurants , and is right on the bay .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.