معنی فارسی کلمه Assort

جور كردن‌، ط‌بقه‌ بندی‌ كردن‌، مناسب‌ بودن‌، هم‌ نشین‌ شدن‌.

کاربرد Assort در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.