معنی فارسی کلمه Associate

هم‌ پیوند، همبسته‌، امیزش‌ كردن‌، معاشرت‌ كردن‌، همدم‌، شدن‌، پیوستن‌، مربوط‌ ساختن‌، دانشبهری‌، شریك‌ كردن‌،، همدست‌، همقط‌ار، عضو پیوسته‌، شریك‌، همسر، رفیق‌.، وابسته‌، وابسته‌ كردن‌.

کاربرد Associate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.