معنی فارسی کلمه Assessment

تشخیص‌، تعیین‌ مالیات‌، وضع‌ مالیات‌، ارزیابی‌، تقویم‌،، براورد، تخمین‌، اظ‌هارنظ‌ر.

کاربرد Assessment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.