معنی فارسی کلمه Assertive

اظ‌هار كننده‌، ادعا كننده‌، مدعی‌.

کاربرد Assertive در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.